Niebieska Strefa A A+ A++

RODO

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dla Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach

W świetle obowiązującego od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach z siedzibą przy ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce
 2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do nabycia prawa korzystania z usługi i świadczeń Biblioteki
 3. Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o statusach zarezerwowanych pozycji i ewentualnych ponagleń do zwrotu, w przypadku nie oddania wypożyczonych materiałów bibliotecznych w terminie.
 4. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane i udostępniane w celach innych niż wymienione wyżej. Dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
  • Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
  • Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
  • Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.
 6. Czytelnikowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania w przypadku niezgodności.
 7. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Czytelnik może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie i zażądać usunięcia danych.
 8. Użytkownikowi Biblioteki przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ich ochronie.
 9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Bibliotece należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych, dostępnym pod adresem email: iod@mbp.kielce.pl