Niebieska Strefa A A+ A++

Pociąg do literatury.
IV Festiwal Herlinga - Grudzińskiego.

REGULAMIN konkursu pod tytułem „HERLINGOWA ROLKA”

Kielce 20.05.2024 r.

 1. Postanowienia ogólne:
  Przedmiotem konkursu pod tytułem „HERLINGOWA ROLKA” jest samodzielne nagranie i zmontowanie rolki (reels) przeznaczonej do publikacji w wybranych mediach społecznościowych, zachęcającej do udziału w Festiwalu Herlinga – Grudzińskiego, który odbędzie się w Kielcach w dniach 6-22 września 2024 roku. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz udziału w wydarzeniu „Pociąg do literatury. IV Festiwal Herlinga - Grudzińskiego”. Jest to wielowątkowa impreza, której celem jest rozbudzanie potrzeby i kompetencji czytania oraz promocja wartościowej literatury przez osadzenie jej pośród wyzwań cywilizacyjnych społeczeństwa XXI w. 6-22 września 2024 r. wprowadzimy literaturę i działania literackie w przestrzeń miejską Kielc i regionu, aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, mieszkańców i turystów. Cykliczny festiwal, którego patronem jest Herling, stanowi sposób stałego upamiętnienia pisarza i wartości humanistycznych, którym był wierny. Festiwal będzie czerpał z bogatej literackiej tradycji Kielc i regionu, rozwijał wiedzę na temat dziedzictwa małej Ojczyzny budującej tożsamość lokalną i narodową, więź międzypokoleniową i dumę z miejsca urodzenia. Naszym celem jest integracja wielu instytucji i pasjonatów literatury wokół idei promocji czytelnictwa. To oni będą organizatorami, twórcami i odbiorcami różnych działań.
 2. Organizatorzy konkursu:
  Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach (ul. Marii Konopnickiej 5, 25-406 Kielce), Wzgórze Zamkowe (ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce, NIP 9591932584, REGON 260482115) oraz Muzeum Zabawek i Zabawy (pl. Wolności 2, 25-367 Kielce, NIP: 657 046 17 87, REGON 001181972).
 3. Partnerzy:
  1. TVP 3 Kielce
  2. Miasto Kielce
 4. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
  1. Konkurs skierowany jest do pasjonatów literatury.
  2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
  3. Udział w konkursie jest dobrowolny.
  4. Jeden uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę konkursową. W przypadku gdy do Organizatora wpłynie więcej niż jedna praca, ocenie konkursowej będzie podlegać wyłącznie praca, która wpłynie do organizatora jaki pierwsza.
  5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, ale posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
  6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby uczestniczące w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, ani członkowie ich najbliższej rodziny.
 5. Ramy czasowe konkursu:
  27.05.2024 r. – 31.07.2024 r.
  1. Realizacja prac: 27.05.2024 r. - 30.06.2024 r.
  2. Posiedzenie komisji konkursowej - do 31.07.2024 r.
  3. Ogłoszenie wyników i prezentacja prac laureatów na profilu Facebook nastąpi do dnia 11.08.2024 r.
  4. Nagrody rzeczowe zostaną rozdane pierwszego dnia Festiwalu w dniu 6.09.2024 r.
 6. Zadanie dla uczestników konkursu:
  1. Rolkę należy przygotować z własnych wideo, ale także z własnych zdjęć połączonych w krótką animację. Można dodać ścieżkę dźwiękową, pola tekstowe, naklejki czy efekty. Wszystko po to, aby rolka wywołała emocje, zadziałała na wyobraźnię. Podkład dźwiękowy wykorzystany w filmie powinien posiadać odpowiednią licencję lub pochodzić z darmowych zasobów zgodnie z licencjami Creative Comons (CC) lub Public Domain. Uczestnik na każde żądanie Organizatora ma obowiązek udowodnić, że posiada prawo do publikacji muzyki wykorzystanej w rolce pod rygorem wykluczenia z udziału w konkursie.
  2. Pracę konkursową należy wykonać w formacie pionowym (9:16) w pliku video: mp4, mov lub avi.
  3. Czas nagrania nie może przekraczać 60 sekund.
  4. Praca konkursowa nie może zawierać treści promujących przemoc, dyskryminację na tle rasowym, płciowym, religijnym czy seksualnym, ani treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Uczestnik powinien unikać języka i obrazów, które mogą być interpretowane jako atak na konkretne grupy społeczne lub jednostki.
  5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne prace nienaruszające praw osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich), nigdzie poprzednio niepublikowane, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone prawa.
  6. Prace zgłoszone w ramach konkursu nie mogą stanowić reklamy produktów lub ich producentów, zawierać nazw i logotypów firm oraz ich produktów.
  7. Jeżeli praca konkursowa przedstawia wizerunek osoby, autor jest zobowiązany uzyskać zgodę tej osoby na wykorzystywanie wizerunku lub jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli osoba, której wizerunek jest utrwalany, jest niepełnoletnia. Zgoda ta powinna być świadoma i wyraźna i udzielona w formie pisemnej i powinna stanowić załącznik do pracy konkursowej (Załącznik nr 4).
  8. Gotową pracę konkursową wraz z załącznikiem nr 1 lub 2 (w zależności od wieku uczestników) oraz załącznikiem nr 3 należy przesłać na adres e-mail: konkurs@muzeumzabawek.eu do dnia 30 czerwca 2024 roku do godziny 23:59. Termin uważa się za zachowany, jeżeli w tej daty praca wraz z wymaganymi załącznikami wpłynie na skrzynkę mailową Organizatora.
 7. Zasady oceny oraz skład komisji konkursowej:
  1. Zasady oceny:
   1. zgodność z regulaminem,
   2. poprawność merytoryczna,
   3. czytelność przekazu,
   4. pomysłowość i kreatywność w sposobie interpretacji tematu,
   5. jakość techniczna: m. in. estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku.
  2. Skład komisji konkursowej
   1. w skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób.
 8. Prawo autorskie i inne prawa.
  1. Uczestnicy nieodpłatnie przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, a także prawa zależne, w tym prawo do modyfikacji pracy konkursowej poprzez jej adaptację lub przerobienie, połączenie jej z innym pracami, a Organizator konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej.
  2. Uczestnicy nieodpłatnie przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na okres 5 lat na wszystkich polach eksploatacji. Po tym okresie prawa majątkowe automatycznie powracają do autora. Autor zachowuje prawo do korzystania z pracy w celach niekomercyjnych przez cały czas trwania umowy.
  3. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania organizatorom prac wolnych od praw osób trzecich. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, organizatorzy współpracują z uczestnikiem w celu wyjaśnienia sytuacji, jednak ostateczna odpowiedzialność prawna spoczywa na uczestniku.
  4. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Organizatorowi konkursu proces o naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych do prac nadesłanych na konkurs, Uczestnik zobowiązany będzie pokryć zasądzone od Organizatora konkursu koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.
  5. Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie przekazania pracy konkursowej i dają Organizatorowi prawo do wykorzystania i rozporządzania pracą konkursową, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania pracy konkursowej w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
   1. wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy pracy konkursowej z zastosowaniem technik poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, audiowizualnych lub multimedialnych itd.,
   2. wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy pracy konkursowej, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono pracę konkursową bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie,
   3. wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do pracy konkursowej przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie,
   4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie,
   5. wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
 9. Ocena, nagrody i wyróżnienia
  1. Prace konkursowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: oryginalność podejścia do tematu (30%), techniczna jakość pracy (30%), zgodność z tematyką konkursu (20%), i wpływ emocjonalny pracy (20%).
  2. Organizatorzy przewidują następujące nagrody dla laureatów: 1) Pierwsza nagroda – udział w produkcji odcinka programu „Drzwi do kultury” TVP 3 Kielce, 2) Wyróżnienie – nagrody rzeczowe.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do przyznania nagród ex aequo bądź dodaniu kolejnych.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród tylko w przypadku, gdy żadna z prac nie spełni wymaganych standardów jakościowych. W takiej sytuacji organizator może zadecydować o rozdysponowaniu funduszy nagród na cele związane z promocją literatury w regionie.
 10. Postanowienia końcowe:
  1. Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez autorów.
  2. Uczestnicy, którzy jednocześnie z pracą nie dostarczą skanu lub fotografii załącznika nr 1 lub nr 2, załącznika nr 3, a w przypadku korzystania z wizerunku osoby trzeciej – również skanu jej pisemnej zgody lub zgody jej przedstawiciela ustawowego, w przypadku utrwalenia wizerunku osoby niepełnoletniej, na publikację wizerunku (załącznik nr 4), zostaną wykluczeni z konkursu.
  3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem oraz w sytuacjach spornych rozstrzygają organizatorzy.
  5. Uczestnicy, którzy naruszą regulamin konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z konkursu.
  6. Organizator:
   1. zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie,
   2. zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu,
   3. zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy naruszającej postanowienia niniejszego regulaminu,
   4. nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w konkursie,
   5. nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestników konkursu.
  7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim udział na przetwarzanie przez organizatora ich danych na potrzeby konkursu, w szczególności na podanie imion i nazwisk, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć oraz informacji o Uczestnikach w mediach oraz innych materiałach promocyjnych konkursu oraz na stronie internetowej Organizatora.
  9. Integralną częścią regulaminu jest:
   1. załącznik nr 1 - Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie i klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
   2. załącznik nr 2 - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu i klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
   3. załącznik nr 3 – karta zgłoszeniowa,
   4. załącznik nr 4 – zgoda na publikację wizerunku.