Zmiana w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach

Z dniem 3 czerwca 2022 r. wchodzi w życie Uchwała Nr LXI/1219/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 12 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Na podstawie art. 11 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1479) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 194) Rada Miasta Kielce uchwaliła co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 977/2002 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach zmienionej uchwałami: Nr XXII/366/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2003 r., Nr XXXV/686/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004 r., Nr XXVII/608/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 4 września 2008 r., Nr XXXIII/629/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 4 października 2012 r., Nr LVII/997/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014 r., Nr XXXIV/679/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 15 października 2020 r. wprowadziła następującą zmianę:

– w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, którego tekst ujednolicony stanowi załącznik do uchwały Nr XXXIV/679/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 15 października 2020 r. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W celu realizacji zadań określonych w § 3 Biblioteka zajmuje się w szczególności:
1) gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i ochroną materiałów bibliotecznych,
2) obsługą użytkowników, przede wszystkim udostępnianiem zbiorów oraz prowadzeniem działalności informacyjnej,
3) współdziałaniem z innymi bibliotekami w sieci ogólnokrajowej oraz innymi instytucjami w zakresie przewidzianym w ustawie o bibliotekach,
4) dbaniem o rozwój Biblioteki i czytelnictwa,
5) wykonywaniem bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień,
6) współpracą z innymi instytucjami kultury, jednostkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w celu organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej.